دوره‌های آموزشی

نام دوره
ارتقاء و حفظ کرامت انسانی در نظام اداری (رایگان) مشاهده دوره
نظارت و کنترل در امور اداری (رایگان) مشاهده دوره
قانون کار و تامین اجتماعی (رایگان) مشاهده دوره
حقوق اداری (رایگان) مشاهده دوره
برنامه ریزی استراتژیک (رایگان) مشاهده دوره
ارتباطات سازمانی (رایگان) مشاهده دوره
مبارزه با پولشویی (رایگان) مشاهده دوره
مبانی مدیریت اسناد (رایگان) مشاهده دوره
خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولین دفاتر2 (رایگان) مشاهده دوره
خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولین دفاتر (رایگان) مشاهده دوره