دوره‌های آموزشی

نام دوره
مبارزه با پولشویی (رایگان) مشاهده دوره
مبانی مدیریت اسناد (رایگان) مشاهده دوره
خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولین دفاتر2 (رایگان) مشاهده دوره
خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسئولین دفاتر (رایگان) مشاهده دوره
آشنایی با ماموریت ها و ساختارهای اداری سازمان تعزیرات حکومتی (رایگان) مشاهده دوره
اخلاق حرفه ای کارگزاران اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلامی (رایگان) مشاهده دوره
قانون مديريت خدمات کشوری (رایگان) مشاهده دوره
فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان (رایگان) مشاهده دوره
آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران (رایگان) مشاهده دوره
کار تیمی و حل مسئله (رایگان) مشاهده دوره