دوره‌های آموزشی

نام دوره
اصول برنامه ریزی (رایگان) مشاهده دوره
نظام مدیریت عملکرد (میراث فرهنگی) (رایگان) مشاهده دوره
حقوق بین الملل (رایگان) مشاهده دوره
رویکردهای نوین در روابط عمومی (رایگان) مشاهده دوره
مبانی، اصول و نظریه های روابط عمومی (رایگان) مشاهده دوره
حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه (رایگان) مشاهده دوره
شرایط عمومی پیمان (رایگان) مشاهده دوره
گزارش نویسی در امور اداری (رایگان) مشاهده دوره
قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداری (رایگان) مشاهده دوره
مدیریت منابع انسانی (رایگان) مشاهده دوره