دوره‌های آموزشی

نام دوره
شرایط عمومی پیمان (رایگان) مشاهده دوره
گزارش نویسی در امور اداری (رایگان) مشاهده دوره
قوانین و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداری (رایگان) مشاهده دوره
مدیریت منابع انسانی (رایگان) مشاهده دوره
ارتقاء و حفظ کرامت انسانی در نظام اداری (رایگان) مشاهده دوره
نظارت و کنترل در امور اداری (رایگان) مشاهده دوره
قانون کار و تامین اجتماعی (رایگان) مشاهده دوره
حقوق اداری (رایگان) مشاهده دوره
برنامه ریزی استراتژیک (رایگان) مشاهده دوره
ارتباطات سازمانی (رایگان) مشاهده دوره