دوره‌های آموزشی

نام دوره
مردم سالاری اسلامی (رایگان) مشاهده دوره
الگو اسلامی ایرانی پیشرفت (رایگان) مشاهده دوره
ارزشیابی عملکرد کارکنان (رایگان) مشاهده دوره
تحلیل و طراحی سیستم (رایگان) مشاهده دوره
آئین نگارش مکاتبات اداری (رایگان) مشاهده دوره
اخلاق فردی، اجتماعی و اداری (رایگان) مشاهده دوره
آشنایی با قانون محاسبات عمومي (رایگان) مشاهده دوره
روش تحقیق کاربردی (رایگان) مشاهده دوره
حسابرسي مالياتي (رایگان) مشاهده دوره
اصلاح الگوی مصرف (رایگان) مشاهده دوره