دوره‌های آموزشی

نام دوره
آشنایی با قانون محاسبات عمومي (رایگان) مشاهده دوره
روش تحقیق کاربردی (رایگان) مشاهده دوره
حسابرسي مالياتي (رایگان) مشاهده دوره
اصلاح الگوی مصرف (رایگان) مشاهده دوره
اصول برنامه ریزی (رایگان) مشاهده دوره
نظام مدیریت عملکرد (میراث فرهنگی) (رایگان) مشاهده دوره
حقوق بین الملل (رایگان) مشاهده دوره
رویکردهای نوین در روابط عمومی (رایگان) مشاهده دوره
مبانی، اصول و نظریه های روابط عمومی (رایگان) مشاهده دوره
حفاظت و نگهداری مواد کتابخانه (رایگان) مشاهده دوره