فراگیران عزیز برای انجام فرآیند آزمون، از بالای صفحه (ورود به سایت) را بزنید و سپس کد ملی و گذر واژه ، هردو کد ملی خود را وارد کنید تا به بخش کاربری خود وارد شوید ، اطلاعات فردی خود را از بخش ( پروفایل داوطلبی ) در سامانه اصلاح نموده و سپس از بخش ( آزمون ها) ، ازمون خود را شروع کنید.